Callcenter +46 (0) 770 - 790 700

Villkor

Dina rättigheter

Klagomål

Om du har några övriga frågor angående din resa så är du välkommen att kontakta Amapolas Callcenter på telefon +46 (0)770 790 700 eller via mail callcenter@amapola.nu. Vid förseningar över två timmar erbjuder vi ersättning för eventuella merkostnader, såsom exempelvis matkostnader och två telefonsamtal eller e-postmeddelanden, under väntetiden. Vid längre förseningar kan även ersättning för logi och transport till och från boendet komma ifråga. Om flygningen är försenad med mer än 5 timmar har passageraren rätten att välja att avstå från flygningen och få priset för biljetten återbetalad av flygbolaget och i aktuella fall en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Vid längre förseningar kan även en rätt till kompensation uppstå, i enlighet med EU-domstolens dom i målet C-432/07, Sturgeon. Kom ihåg att spara alla kvitton!

Vid förseningar över 2 timmar erbjuder vi ersättning för eventuella merkostnader, så som exempelvis matkostnader och två telefonsamtal eller e-postmeddelanden, under väntetiden. Vid längre förseningar kan även ersättning för logi och transport till och från boendet komma ifråga. Om flygningen är försenad mer än 5 timmar har passageraren rätten att välja att avstå från flygningen och få priset för biljetten återbetald av flygbolaget och i aktuella fall en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt.

Vid längre förseningar kan även en rätt till kompensation uppstå, denna är i enlighet med EU- domstolens dom i målet C-432/07, Sturgeon. Kom ihåg att spara alla era kvitton!

Då flygningar ställs in kan vi erbjuda två alternativ:

 • Ombokning till den slutdestination som din biljett avser med Amapola snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt, under likvärdiga transportvillkor.
 • Återbetalning av hela inköpspriset för din biljett, för den del eller de delar av resan som inte fullföljts. Om du väljer att få biljetten återbetalad kommer du inte att ha rätt till ytterligare assistans eller ombokning.
Assistans kommer erbjudas i form av ersättning för merkostnader i skälig proportion till väntetiden. Dessa merkostnader kan exempelvis vara för måltider, hotellövernattning och transport till och från hotellet, då det blir aktuellt. Vid inställd flygning har du även rätt att utan kostnad ringa två telefonsamtal eller skicka två telex, fax eller e-postmeddelanden.

Du har rätt till kompensation såvida du inte,

 • minst två veckor före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, eller
 • mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, och erbjuds ombokning så att du kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå din slutliga bestämmelseort senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden, eller
 • mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, och erbjuds ombokning så att du kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå din slutliga bestämmelseort senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden.

Om vi inte har informerat om att flyget är inställt senast sju dagar före flygningen, och det flyg till vilket passageraren ombokats avgår mer än en timme tidigare eller ankommer mer än två timmar senare än det ursprungliga flyget, samt om inställningen av flyget inte beror på extraordinära omständigheter som inte skulle kunna ha undvikits av flygbolaget även om alla rimliga åtgärder vidtagits, kan passageraren i vissa fall ha rätt till kompensation uppgående till 250 EUR.

Sådana extraordinära omständigheter innebär exempelvis,

 • Politisk instabilitet
 • Väderförhållanden som är oförenliga med genomförandet av den aktuella flygningen
 • Säkerhetsrisker
 • Oförutsedda brister i flygsäkerheten
 • Beslut från flygledningen
 • Strejker som påverkar verksamheten hos det flygbolag som utför en flygning

Om du väljer att avbryta resan så har du rätt till återbetalning av den outnyttjade flygbiljetten samt dessutom, i relevanta fall, – en returflygning till första avreseort snarast möjligt. Du behöver då kontakta oss på +46 (0) 770–790 700 eller på mail callcenter@amapola.nu.

Om din flygning är överbokad kommer flygbolaget i första hand fråga om det finns frivilliga passagerare som är beredda att avstå sin plats i utbyte mot förmåner som de berörda passagerarna och flygbolaget kommer överens om. Dessa frivilliga ska, utöver förmånerna, även erbjudas möjligheten att avbryta resan och få biljettpriset återbetalt eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt, under likvärdiga transportvillkor. Om det inte finns tillräckligt många frivilliga kan flygbolaget neka passagerare ombordstigning. De passagerare som då blivit nekade ombordstigning har rätt till kompensation uppgående till 250 euro, eller 125 euro om flygbolaget kan erbjuda ombokning till ankomstorten som ankommer mindre än två timmar senare än det ursprungliga flyget.

Passageraren som nekats ombordstigning har också rätt att avbryta resan och få biljetten återbetald och i relevanta fall en returflygning till den första avreseorten snarast möjligt, liksom rätt till måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden och hotellrum, samt transport till och från hotellet, i sådana fall då övernattning under en eller flera nätter blir nödvändig. Vid nekad ombordstigning har du även rätt att utan kostnad ringa två telefonsamtal eller skicka två telex, fax eller e-postmeddelanden. Vi rekommenderar att du även kontaktar din reseförsäkring för täckning av sådana kostnader som inte omfattas av vårt ansvar, exempelvis om förseningen, den inställda flygningen eller den nekade ombordstigningen berott på omständigheter vilka våra anställda inte kunnat förhindra trots att de vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna.

Amapola följer EU:s förordning 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/9. Ladda hem förordningen som PDF.

Vid försenat bagage skall anmälan göras direkt vid ankomst till din destination, du vänder dig då till ankomstservice på flygplatsen efter landning. När du har anmält att bagage saknas kommer du att få ett PIR-kvitto (Porperty Irregularity Report).

Om ditt bagage är försenat mer än 24 timmar kommer vi att ersätta kostnader inom rimliga gränser om du behöver köpa toalettartiklar och andra väsentliga produkter, eller om du måste hyra utrustning då din är försenad. Ömtåliga och värdefulla föremål så som pass, bärbara datorer, pengar, läkemedel, smycken, kameror och nycklar skall packas i handbagaget. Sådana typer av föremål ersätts inte av Amapola. Den exakta definitionen av vad som är rimligt beror på din individuella situation, syftet med och längden på din resa. Amapola bedömmer att 75 EUR/person och dag är ett rimligt belopp vid bagageförsening. Du måste begränsa dina utgifter till rimliga nödvändigheter. Om ditt bagage är försenat på din hemresa utgår vi från att du har tillgång till de saker du behöver. I dessa fall kan det hända att kostnaden för väsenliga föremål inte täcks av Amapola.

Vid försenat bagage är det viktigt att du:

 • Sparar orginalkvittona på dina utgifter tillsammans med PIR-kvittot då dessa krävs för ditt ersättningsanspråk.
 • Ersättningsanspråket måste framställas inom 21 dagar från den tidpunkt då du fick tillgång till ditt bagage.

Om din väska mot förmodan inte har återfunnits efter 21 dagar kan du lämna in en begäran om ersättning för förlorat bagage.

Om du har reseförsäkring är det en god idé att undersöka detta alternativ först. Vårt ansvar för förlorat bagage är begränsat genom internationella förordningar och riktlinjer, precis som för alla andra internationella flygbolag. Ömtåliga och värdefulla föremål så som pass, bärbara datorer, pengar, läkemedel, smycken, kameror och nycklar skall packas i handbagaget. Sådana typer av föremål ersätts inte av Amapola.

Om värdet på ditt incheckade bagage är större än vårt maximala ansvar bör du informera oss vid incheckningen och se till att bagaget är försäkrat före resan. Flygbolaget förbehåller sig rätten att verifiera att det angivna värdet för bagagets värde och innehåll är rimligt. För allt incheckat bagage med ett värde som överskrider gränserna för skadeståndsansvar i händelse av förstörelse, förslust, skada eller försening, enligt definitionen i Konventionen, kan du som passagerare köpa försäkring före resan.

För att lämna in begäran om ersättning för förlorat bagage mailar du till callcenter@amapola.nu, fyll i följande uppgifter i mailet:

 • PIR-kvittot, då dessa krävs för ditt ersättningsanspråk.
 • Ersättningsanspråket måste framställas inom 21 dagar från den tidpunkt då du fick tillgång till ditt bagage.
 • Bokning nummer.

Vid händelse av att ditt bagage blivit skadat under transport skall detta bagage visas upp direkt på ankomstflygplatsen. Detta skall göras tillsammans med dina bagagekvitton och resehandlingar.

Om du redan har lämnat flygplatsen måste du återvända med ditt bagage, dina bagagekvitton och resehandlingar inom 7 dagar för att göra en skadeanmälan.

Vid ersättning för skadat bagage,

 • Beroende på vilken typ av skada det rör sig om kommer vi ge kompensation motsvarande värdet på det aktuella bagaget vid tidpunkten för skadan.
 • Normala transportförhållanden kan leda till repor, märken, bucklor och andra mindre skador. Amapola ansvarar inte för denna typ av allmänt slitage.
 • Om innehållet i din väska har skadats (utan att själva väskan har skadats), rekommenderar vi att du kontaktar det bolag där du har din reseförsäkring.

Ersättningsanspråk skickas till Callcenter via mail callcenter@amapola.nu. Du är välkommen att kontakta vårt Callcenter även vid övriga frågor angående din resa på telefon +46 (0) 770–790 700 eller via mail callcenter@amapola.nu.